Privatlivspolitik

Du kan downloade filen ved at trykke her, eller læse den i ren tekst nedenunder download knappen.pdf-logo-2

Privatlivspolitik for Løsning Gymnastikforening

Senest revideret d. 13.04.2021

 

Løsning Gymnastikforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger, og på den baggrund har vi valgt at lave denne privatlivspolitik, der kort vil fortælle dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Grundlæggende for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige og relevante for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Løsning Gymnastikforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Solveig Winther

CVR: 29906335

Telefonnr.: 40193833

Mail: solveigdw@gmail.com

Web: http://losninggf.dk/

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Oplysninger om medlemmer:
    1. Almindelige personoplysninger:
      1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnr., fødselsdato, e-mailadresse
    2. Personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse:
      1. Ingen

 

  1. Oplysninger om ledere og trænere:
    1. Almindelige personoplysninger:
      1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnr., fødselsdato, e-mailadresse
      2. Andre oplysninger om tillidsposter og bankkontonummer
    2. Personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse:
      1. CPR-nummer registreres ikke
      2. Ved indhentelse af børneattest registreres og gemmes CPR-nummer ikke efter brug
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest registreres ikke

 

Her indsamler vi oplysningerne fra

Grundlæggende får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der dog være andre kilder:

  • Offentlige myndigheder (fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn – pt. har vi ingen på lønningslisten)
  • Idrættens hovedorganisationer, fx oplysninger om kursusdeltagelse, klubskifte, karantæne

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål og når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke

Formålene:

  1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
    1. Foreningens medlemshåndtering – herunder kontingentopkrævning
    2. Som en del af foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter – herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
    3. Opfyldelse af lovkrav – herunder folkeoplysningsloven
    4. Levering af varer og ydelser du har bestilt
    5. Administration af din relation til os – herunder udsendelse af nyheder og anden relevant information

 

  1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
    1. Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
    2. Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer – herunder kurser
    3. Opfyldelse af lovkrav
    4. Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
    5. Administration af din relation til os

 

 

 

Løsning Gymnastikforening behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være på baggrund af berettigede (legitime) interesser som:

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv. – herunder i forhold til generalforsamling
  • Opfyldelse af medlemsforpligtigelser – herunder opkrævning af kontingent
  • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
  • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt DGI’s landsdelskontorer i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
  • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere og trænere kan modtage relevant information, og aktivitets- og kursustilbud fra disse
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen
  • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik mv.

 

Samtykke

Som oftest vil vores behandling af personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til hver en tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføring uden dit samtykke.

 

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som ulønnet leder eller træner:

  1. Medlemmer:
    1. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør i overensstemmelse med følgende kriterier:
      1. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i løbende år + tre år efter din sidste tilmeldte aktivitet i foreningen
    2. Ulønnede ledere og trænere:
      1. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
        1. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til tre år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne person oplysninger
  • Retten til berigtigelse af persondata
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger til den dataansvarlige finder du øverst i dette dokument.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed – fx Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at fortage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i dette dokument blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.